İSG ASSİST bünyesinde hizmet veren İş Güvenliği Uzmanları; İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri  işverene yazılı olarak bildirir ve takibini yapar.

İşyerinde risk oluşturan, meydana gelebilecek  iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik çalışmalar yürütür, işverene önerilerde bulunur ve takibini sağlar.

Çalışma ortamının gözetiminin yaparak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlar ve uygulamaları kontrol eder.

İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılır, bu konuda işverene önerilerde bulunarak, uygulamaları n takibini yapar.

Doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması için çalışmalar yaparak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı

doğrultusunda hareket edilmesini takip ve kontrol eder.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışmalar yaparak işverenin onayına sunar ve uygulanmalarını sağlar.

Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde hazırlar.

Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlar ve işverenin onayına sunarak ve uygulanmasını kontrol eder.

İlgili birimlerle sürekli işbirliği içerisinde bulunarak çalışma koşullarının daha iyi olması için çalışmalar yürütür.